Lebel 500mg 7 Film Coated Tablets

Lebel 500mg 7 Film Coated Tablets
Përbërës Aktiv
Levoflocacin
Zonat E Përdorimit
Antibacterials For Systemic Use