Aksef 500mg 10 Film Coated Tablets

Aksef 500mg 10 Film Coated Tablets
Përbërës Aktiv
Cefuroxime
Zonat E Përdorimit
Antibacterials For Systemic Use